Fotos

Photo © Peter Griesser
Foto ©  Birgit Lehner
Foto ©  Birgit Lehner
Foto ©  Birgit Lehner
Foto ©  Birgit Lehner / Andrea Jenny
Foto ©  Birgit Lehner
Foto ©  Kultursommer Wien / Herbert Zotti
Foto ©  Marlene Rahmann
Foto ©  Birgit Lehner
Foto ©  Birgit Lehner
Foto ©  Birgit Lehner
Foto ©  Birgit Lehner
Foto ©  Birgit Lehner
Foto ©  Cape Clear Storytelling Festival
Foto ©  Valerie Rosenburg
Foto ©  Birgit Lehner
Foto ©  Valerie Rosenburg
Foto ©  Birgit Lehner
Foto ©  Valerie Rosenburg
Foto ©  Valerie Rosenburg
Foto ©  Birgit Lehner
Photo © Festival Epos Vendôme
Photo © Pelion Storytelling Festival
Foto ©  Monika Löff
Foto ©  Birgit Lehner